مهدی عباسی

داوری و نظارت بر ششمین دوره مسابقات کامپیوتری

لوح تقدیر - مهدی عباسی