مهدی عباسی

شرکت در جشنواره مهارتی پژوهشی

لوح تقدیر مهدی عباسی از سما