مهدی عباسی

لوح تقدیر مسابقات علمی پژوهشی

لوح تقدیر 3