مهدی عباسی

مسابقه سراسری برنامه نویسی (ACM)

لوح تقدیر 4